Chân Ghim LED

3.000 VNĐ8.000 VNĐ

CHI TIẾT

Dây cắm LED

8.000 VNĐ50.000 VNĐ

CHI TIẾT

Dây nguồn

24.000 VNĐ 17.000 VNĐ

CHI TIẾT

Khiển Led remote

24.000 VNĐ252.000 VNĐ

CHI TIẾT

Nguồn adapter

38.000 VNĐ78.000 VNĐ

CHI TIẾT

Nguồn khiển LED (12Vol)

161.000 VNĐ238.000 VNĐ

CHI TIẾT

Nguồn tổ ong 12V Ngoài trời

111.000 VNĐ427.000 VNĐ

CHI TIẾT

Nguồn tổ ong 12V-Trong nhà

46.000 VNĐ805.000 VNĐ

CHI TIẾT

Nguồn tổ ong 24V-Trong nhà

50.000 VNĐ784.000 VNĐ

CHI TIẾT

Nguồn tổ ong 5V ngoài trời

225.000 VNĐ444.000 VNĐ

CHI TIẾT

Nguồn tổ ong 5V-Trong nhà

46.000 VNĐ469.000 VNĐ

CHI TIẾT