Đèn đường năng lượng 30W,50W,100W

1.710.000 VNĐ2.135.000 VNĐ

CHI TIẾT

Pha 5054 cao cấp 30W,50W,100W,150W

322.000 VNĐ1.180.000 VNĐ

CHI TIẾT

Pha cần cẩu 200W,300W,400W

2.220.000 VNĐ3.790.000 VNĐ

CHI TIẾT

Pha cao áp 56W,70W,84W,98W,112W,126W

1.850.000 VNĐ3.860.000 VNĐ

CHI TIẾT

Pha chống nổ 50W,100W

749.000 VNĐ1.900.000 VNĐ

CHI TIẾT

Pha COB cao áp 100W,200W,300W,400W

1.170.000 VNĐ4.470.000 VNĐ

CHI TIẾT

Pha COB cao cấp 50W,100W,150W,200W,250W

448.000 VNĐ2.870.000 VNĐ

CHI TIẾT

Pha COB chóa tổ ong 30W,50W

154.000 VNĐ266.000 VNĐ

CHI TIẾT

Pha COB mắt tròn 50W,100W,150W

511.000 VNĐ1.470.000 VNĐ

CHI TIẾT

Pha COB mắt vuông 30W,50W,100W

224.000 VNĐ721.000 VNĐ

CHI TIẾT

Pha COB mắt vuông 50W,100W,150W

511.000 VNĐ1.640.000 VNĐ

CHI TIẾT

Pha hạt 50W,100W,150W

170.000 VNĐ504.000 VNĐ

CHI TIẾT

Pha hạt siêu sáng 12W,24W,36W,48W

322.000 VNĐ1.060.000 VNĐ

CHI TIẾT

Pha hạt siêu sáng 30W,50W,100W

378.000 VNĐ1.270.000 VNĐ

CHI TIẾT